การสอดประสานของกฎระเบียบด้านยา (Regulatory Harmonization)

การสอดประสานของกฎระเบียบด้านยาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและอุตสาหกรรมยา รวมถึงส่งผลที่ดีต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าในบทความเรื่องคุณภาพถึงแนวทางต่างๆของ ICH ซึ่งจัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีคณะทำงานด้านวิชาการมาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีความพยายามผลักดันให้ลดความแตกต่องของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการรายงานและประเมินข้อมูลด้านความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพของยาใหม่ ทั้งนี้เพราะความแตกต่างดังกล่าวก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทดลองที่ยาวนานและค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ล่าช้า

กระบวนการของ ICH ป็นการปรับปรุงให้กระบวนการในการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนยามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนของการทำวิจัยในมนุษย์ ทำให้การทดลองในสัตว์น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นโดยยังคงความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา จึงเป็นการทำงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสอดประสานกันของกฎระเบียบด้านยานี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพสูงได้เร็วขึ้น ทั้งนี้มาตรฐานของ ICH ได้รับการยอมรับว่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทั่วโลกในมาตรฐานสากล