สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)

408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน,
สามเสนใน, พญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทร: (02) 619-0232-6
โทรสาร: (02) 619-0237
อีเมล: office@prema.or.th