ทำไมทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญ?

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหัวใจของการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการวิจัยพัฒนายานวัตกรรมและวัคซีน เพื่อการป้องกัน และรักษาโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ ตลอดจนการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย