ปรัชญาและพันธกิจของพรีม่า

ปรัชญาของพรีม่า

“นวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” (Innovative Medicines. Healthier Life.) คือปรัชญาที่ พรีม่า และบริษัทสมาชิกยึดถือมาตลอด นั่นคือการมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะคิดค้นนวัตกรรมยาใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

พันธกิจของพรีม่า

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ส่งเสริมให้คนไทย มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการเข้าถึงยานวัตกรรมที่ผ่านขบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข สมาคมสนับสนุนสิทธิของประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการแพทย์ เภสัชกรรม และพยาบาล ในการเลือกใช้ยาคุณภาพที่สามารถให้ผลการรักษาโรคได้สูงสุด