ปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation ฟื้นฟูจากระดับประเทศสู่ระดับโลกในอุตสาหกรรมยา: จากแก้สู่ก้าวไกล จากปลายโค้งสู่หัวโค้ง จากแก้เกมส์สู่พลิกเกมส์ (Part 4)

จากการพูดคุยสัมภาษณ์กับบอร์ดบริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า อนาคตของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยนั้น จะไปในทิศทางไหน และความเป็นไปได้ในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยา เรามาติดตามกันต่อได้เลยครับ

Q4: คิดว่าอุตสาหกรรมยาจะกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่และอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมฟื้นฟูขึ้นมาได้?

คุณบอยด์: แน่นอนที่สุด เรามีหมอที่ดี เรามีการรักษาที่ดี และเรามียาที่ดี เรามีปัจจัยในการฟื้นตัวได้อย่างครบถ้วน เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมยา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง ผมเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมยาได้ คือนวัตกรรมยา

คุณเควิน: เรายอมรับว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาที่เราไม่เคยเจอมาก่อน ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราก้าวข้ามวิกฤตนี้ คือ การสร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ด้วยการให้คนไข้เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ ด้วยการส่งมอบนวัตกรรมเหล่านี้เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขให้กับผู้ป่วย การลงทุนด้านวิจัยทางคลินิก (Clinical Trials) ย่อมก่อให้เกิดยาและวัคซีนใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรักษาและดูแลสุขภาพของประชากรในอนาคต และการที่อุตสาหกรรมยาสามารถส่งมอบยานวัตกรรมได้ย่อมทำให้ระบบสาธารณสุขในประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้น การขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน นับเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว

ดร.อาร์มิน: ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมฟื้นคืนมาได้อย่างรวดเร็วคือ นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือ Continuous Development นี่เป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศควรผลักดันให้อุตสาหกรรมที่เน้นการรักษา และเน้นต้นทุนเป็นหลักนั้น ได้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างคุณภาพในการรักษา เพื่อจะสร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศคือ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือ Medical Tourism และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้เล่นระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในหลายๆปัจจัย ที่ทำให้ระบบสุขภาพมีศักยภาพสูง พร้อมที่จะก้าวไปเป็นผู้นำ ด้านอุตสาหกรรมสุขภาพในระดับภูมิภาคได้ จะเห็นได้ว่านวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือ Business Transformation Strategy ในอุตสาหกรรมยา และจริงๆ แล้วเราจะแล้วว่า หลายๆ อุตสาหกรรมเองก็ได้นำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กรในยามวิกฤตเช่นนี้ นอกจากนี้ ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการทำให้องค์กรกู้วิกฤตได้อย่างรวดเร็วคือ การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Customer Engagement), การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Talent Management) และการสร้างทีม (Teamwork) เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมกลับมาดำเนินต่อได้อย่างรวดเร็ว