เกณฑ์จริยธรรม

เกณฑ์จริยธรรมพรีม่า​

บริษัทสมาชิกของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ได้ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และทางชีวเภสัชศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยด้วย คุณภาพระดับสูง โดยบริษัทเภสัชภัณฑ์ที่พรีม่าเป็นผู้แทนนั้น จะทำการส่งเสริมขาย และกระจายผลิตภัณฑ์ของตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับยาและการดูแลรักษาสุขภาพในประเทศไทย

ความไว้วางใจถือเป็นหลักแห่งความมุ่งหมายของเกณฑ์จริยธรรมของพรีม่า – สมาชิกของพรีม่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เราให้บริการ และให้ความเคารพกับความเป็นอิสระของผู้ให้บริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

ในการที่จะสร้างความไว้วางใจ สมาชิกของพรีม่าจะต้องตระหนักถึงหลักการสี่ข้อ คือ ความห่วงใย ความเป็นธรรม การให้ความเคารพ และความซื่อสัตย์

เกณฑ์จริยธรรมของพรีม่าฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 แทนที่เกณฑ์จริยธรรม พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 11.1 บริษัทสมาชิกจะต้องนำเกณฑ์นี้ประกอบเข้ากันกับเกณฑ์ของบริษัทที่มีอยู่ไม่เกินวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

Do’s and Don’ts Guideline

Sponsorship by Company

408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท
กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทร : (02) 619-0232-6
โทรสาร : (02) 619-0080
อีเมล : office@prema.or.th
 facebook.com/prem.health
PReMA Thailand