ผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพ

ผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพ

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และการศึกษาของดีลอยท์ผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพที่ได้จากการทำวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยในปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 10,500 บาท

มีการรวบรวมและวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากการทำวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 พบว่าต้นทุน 10,400 ล้านบาท ที่ใช้ไปก่อให้เกิดผลประโยชน์รวม 30,000 ล้านบาท (900 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยมีสัดส่วนผลประโยชน์-ต้นทุนเท่ากับ 2.9:1 นั่นหมายความว่า ทุก 1 บาทที่ใช้ไปในการทำวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 จะได้ผลตอบแทนกลับมา 2.9 บาท

408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท
กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทร : (02) 619-0232-6
โทรสาร : (02) 619-0237
อีเมล : [email protected]
facebook.com/prem.health
PReMA Thailand