หน้าแรก

“เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร”

มีสมาชิกสมาคมเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ

เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาได้ หรือเพื่อให้การรักษา โรคมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป

พรีม่ายังมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยาระดับสากล ซึ่งเป็นแรงผลักดันสู่การคิดค้นยานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยโดยทั่วไป ให้มีสุขภาพดีและมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจต่างๆ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย

 

 

KOA (Key Opinion Advocators)

ด้วยพันธกิจ (mission) ของพรีม่า มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ให้ทัดเทียมในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการสนับสนุนและคุ้มครองให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ประเทศไทย จึงได้ริเริ่มแนวคิดที่จะเฟ้นหาบุคคลที่จะมาเป็นกระบอกเสียงและสร้างการรับรู้ด้านคุณค่าของนวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

 

เพื่อให้นวัตกรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น พรีม่าจึงพร้อมที่จะนำเสนอบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด (Key Opinion Advocators) หรือเรียกย่อๆ ว่า KOA ที่จะมาให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของนวัตกรรม 

 

KOA ที่พรีม่าคัดสรรมามานำเสนอนั้นมาจากหลายกลุ่ม ทั้งนวัตกร นักวิจัย นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง หรือผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุดประกายทางความคิดเล็กๆนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

 

เราค้นพบยาใหม่ได้อย่างไร

การพัฒนายาใหม่เริ่มจากความเข้าใจในอาการของโรคอย่างถ่องแท้เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยการวิจัยพื้นฐานจะให้เบาะแสบางอย่างว่าจะรักษาโรคนั้นๆได้อย่างไร รวมทั้งการมุ่งเป้าไปยังอาการหลักหรือสาเหตุรองของโรคนั้น นักวิจัยจะต้องเข้าใจเป้าหมายทางชีวภาพของยาที่ตนจะพัฒนา ซึ่งยาเป้าหมายอาจเป็นโปรตีน RNA DNA หรือโมเลกุลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรค โดยนักวิจัยจะหาสารหลัก (lead compound) ซึ่งหมายถึงโมเลกุลที่จะมีผลต่อเป้าหมายและมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาจนเป็นยาได้

  • เข้าใจกลไกการเกิดโรค
  • ทำการวิจัยพื้นฐานเพื่อให้ได้เบาะแสและแนวทางการรักษาโรค
  • เข้าใจเป้าหมายทางชีวภาพ(Biological Targets) ของยา
  • พัฒนายาจากสารตั้งต้น (lead compound) ซึ่งหมายถึงโมเลกุลที่จะมีผลต่อเป้าหมายทางชีวภาพ และมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาจนเป็นยาได้

สมาชิกพรีม่า

สมาชิกพรีม่า