“องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร”

มีสมาชิกสมาคมเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ
เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาได้
หรือเพื่อให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป

พรีม่าคือใคร?

มีสมาชิกสมาคมเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาได้ หรือเพื่อให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป  
                                                                                 + see more

ศูนย์กลางการเรียนรู้

Crack the Mindset: A journey to be an innovator The word “Innovation” is mostly been taken in a very complicated and hard to reach aspect.      
                                                                                  + see more

ข่าวพรีม่า

To commemorate International Women’s Day, Organon International is collaborating with various sectors to support the Smart Family policy.
                                                                                 + see more

เราค้นพบยาใหม่ได้อย่างไร?

การพัฒนายาใหม่เริ่มจากความเข้าใจในอาการของโรคอย่างถ่องแท้เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยการวิจัยพื้นฐานจะให้เบาะแสบางอย่างว่าจะรักษาโรคนั้นๆได้อย่างไร
รวมทั้งการมุ่งเป้าไปยังอาการหลักหรือสาเหตุรองของโรคนั้น นักวิจัยจะต้องเข้าใจเป้าหมายทางชีวภาพของยาที่ตนจะพัฒนา
ซึ่งยาเป้าหมายอาจเป็นโปรตีน RNA DNA หรือโมเลกุลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรค
โดยนักวิจัยจะหาสารหลัก (lead compound) ซึ่งหมายถึงโมเลกุลที่จะมีผลต่อเป้าหมายและมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาจนเป็นยาได้

สมาชิกพรีม่า