ผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์

ผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์

จากประมาณการวิจัยทางคลินิกที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2558 ทำให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตยาในอนาคตมากพอที่จะก่อให้เกิดอัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 4.2 ตามมูลค่าสุทธิในปัจจุบัน กล่าวคือ มูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นร้อยละ 104.2 ของต้นทุนรวมในการวิจัยทางคลินิกในปัจจุบัน (ทั้งการวิจัยที่ประสบความสำเร็จและที่ไม่ประสบความสำเร็จ) คาดกันว่า การวิจัยทางคลินิกที่ดำเนินการในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 จะทำให้ยาที่ผลิตได้มีผลตอบแทนสุทธิด้านเศรษฐศาสตร์ ถึง 436 ล้านบาท (13.4 ล้านเหรียญสหรัฐ)

408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท
กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทร : (02) 619-0232-6
โทรสาร : (02) 619-0237
อีเมล : [email protected]
facebook.com/prem.health
PReMA Thailand