ผลกระทบต่อประชากรไทย

ผลกระทบต่อประชากรไทย

การวิจัยทางการแพทย์ยังช่วยให้ภาวะความเจ็บป่วยและอัตราการตายในประเทศลดลง ซึ่งประมาณการคร่าวๆ ระบุว่า การวิจัยทางการแพทย์สามารถลดอัตราตายและอัตราการเกิดโรคในประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีผลช่วยลดภาระจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บลงได้ครึ่งหนึ่งต่อปี จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า การวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกสามารถลดความสูญเสียจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและจากโรคภัย (Disability Adjusted Life Year – DAYSs)ของประเทศไทยได้ 3.01 ล้าน DALYs ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง ในปี พ.ศ. 2558

เนื่องจากการทำวิจัยทางคลินิกคิดเป็นร้อยละ 75 ของการวิจัยทางการแพทย์ จึงประมาณได้ว่า การทำวิจัยทางคลินิกทั่วโลก ช่วยลดความสูญเสียจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและจากโรคภัยในประเทศไทยได้ 2.26 ล้าน DALYs หรือ คิดเป็นการลดลงของความสูญเสียดังกล่าวได้ 8,326 DALYs จากการทำวิจัยทางคลินิกเฉพาะในประเทศไทย

มูลค่าทางการเงินของการอยู่อย่างมีสุขภาวะส่วนที่สืบเนื่องมาจากการวิจัยทางคลินิกในประเทศอาจประมาณการได้โดยใช้มูลค่าทางตลาดของปีสุขภาวะในประเทศไทย (1.8 ล้านบาท หรือ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งมูลค่าสุทธิของประโยชน์ด้านสุขภาพที่คาดหวังโดยรวมในปัจจุบันอันเกิดจากการวิจัยทางคลินิกที่ดำเนินการในประเทศไทยในใ นปี พ.ศ. 2558 โดยประมาณคือ 10,500 ล้านบาท (320 ล้านเหรียญสหรัฐ)

408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท
กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทร : (02) 619-0232-6
โทรสาร : (02) 619-0237
อีเมล : [email protected]
facebook.com/prem.health
PReMA Thailand