บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การวิจัยทางคลินิกก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพและการเติบโตของเศรษฐกิจในหลายประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประตูหลักสู่เอเชียและเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาค ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการด้านการวิจัยทางคลินิกที่กำลังเติบโต ฉะนั้น การที่ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อีกทั้งมีนโยบายรัฐให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการวิจัยทางคลินิก จะช่วยให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่จะขยายงานด้านการวิจัยทางคลินิกต่อไปได้เป็นอย่างดี

สถานการณ์ของการวิจัยทางคลินิกในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่ายังไม่มีความตระหนักมากนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่นประเทศเกาหลีใต้และไต้หวัน ซึ่งต่างประสบผลสำเร็จในการดึงดูดการวิจัยทางคลินิกได้ดีกว่าโดยในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 มีงานวิจัยทางคลินิกในเกาหลีใต้มากกว่า 4,000 โครงการ ในไต้หวันมากกว่า 2,000 โครงการ แต่ในประเทศไทยมีไม่ถึง 1,000 โครงการ (967 โครงการ)

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ได้มอบหมายให้ บริษัท ดีลอยท์ แอ็กเซส อีโคโนมิกส์ทำการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการทำวิจัยทางคลินิก ทั้งในแง่เศรษฐศาสตร์และสุขภาพอย่างละเอียดและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวได้ผสมผสานวิธีเก็บข้อมูลในการวิจัยอันได้แก่ การสำรวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท
กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทร : (02) 619-0232-6
โทรสาร : (02) 619-0237
อีเมล : [email protected]
facebook.com/prem.health
PReMA Thailand