บทบาทและความรับผิดชอบ

บทบาทที่สําคัญของพรีม่าก็คือ ส่งเสริมให้สมาชิกนําความก้าวหน้า ด้านการวิจัยพัฒนา และผลิตยาที่มีคุณภาพมาช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพ ที่ดีขึ้น โดยปฏิบัติตามหลักการทําธุรกิจสากลที่ถูกต้องตามจริยธรรม การร่วมมือเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยานวัตกรรมได้มากและรวดเร็ว

โดยการเผยแพร่ความรู้ อบรมและสัมมนากับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในระบบสุขภาพ ตลอดจนการส่งเสริมความเข้าใจในประโยชน์ของ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ช่วยให้เกิด การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้งปรัชญาของเราที่ว่า

“นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า”

การวิจัยและพัฒนายา คือภารกิจหลัก

สมาชิกพรีม่าล้วนมีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนายาใหม่ ซึ่งทําขึ้นเพื่อ

“หาหนทางที่ดีกว่าในการรักษาโรคและหาทางรักษาโรค ที่ยังรักษาไม่ได้ต่อไป”

การวิจัยพัฒนายาใหม่เป็นสิ่งที่ซับซ้อน กินเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ขณะที่ความเสี่ยงสูงมาก แม้ว่าการรักษาโรคจะมีมานานแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันยังมีโรคที่รักษาไม่หายอยู่มาก เช่น มะเร็ง รวมทั้งเชื้อโรค ที่เกิดการดื้อยาขึ้น เช่น เชื้อเอดส์ โรคอุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนก นักวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องดิ้นรนทําความเข้าใจ หาสาเหตุของโรคภัยต่าง ๆ และหาหนทางรักษา การค้นคิดและพัฒนายาใหม่ๆ สําหรับรักษาโรคเหล่า นี้มีความก้าวหน้า และสลับซับซ้อนขึ้นมาก เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์ จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าเทียมกับคนชาติอื่น ๆ พรีม่าจึงอุทิศตัวเพื่อที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรม ซึ่งจะนําไปสู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย ตลอดจนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในที่สุด

Fact Book