พนักงานของพรีม่า

นพ.ทวิราป ตันติวงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร. พินทุ์สุดา เหลืองไพบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจ
และกลุ่มผู้ป่วยสัมพันธ์
ดร.ริต้า ยูเนยา
ผู้อำนวยการด้านสาธารณกิจ
และสื่อสารองค์กร
พิชญพณ หนุนภักดี
ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
กฤษณา เสี่ยงโชคอยู่
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
พิริยา สุขจิตสำราญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
พรรณนิพร นามกร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นพ.ทวิราป ตันติวงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิชญภณ หนุนภักดี
ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

ดร.ริต้า ยูเนยา
ผู้อำนวยการด้านสาธารณกิจและสื่อสารองค์กร

กฤษณา เสี่ยงโชคอยู่
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

พิริยา สุขจิตสำราญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

พรรณนิพร นามกร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท
กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทร : (02) 619-0232-6
โทรสาร : (02) 619-0080
อีเมล : office@prema.or.th
 facebook.com/prem.health
PReMA Thailand

นพ.ทวิราป ตันติวงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

พิชญภณ หนุนภักดี

ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

ดร.ริต้า ยูเนยา

ผู้อำนวยการด้านสาธารณกิจและสื่อสารองค์กร

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

กฤษณา เสี่ยงโชคอยู่

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

พิริยา สุขจิตสำราญ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

พรรณนิพร นามกร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย