ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT ทำให้พบว่าปัจจัยสำคัญที่สุดในการดึงดูดการลงทุนด้านการวิจัยทางคลินิกมาสู่ประเทศไทยคือ จำนวนประชากรของผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน และแรงงานที่มีทักษะสูงในการทำวิจัยซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวมีอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาอันยาวนานของกระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรม และกระบวนการอนุมัติใบอนุญาตนำเข้ายาเพื่อการวิจัย กลับกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการเพิ่มขึ้นของการลงทุนด้านการทำวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย

การวิเคราะห์ SWOT ของการทำวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย

408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท
กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทร : (02) 619-0232-6
โทรสาร : (02) 619-0237
อีเมล : [email protected]
facebook.com/prem.health
PReMA Thailand