“เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร”
มีสมาชิกสมาคมเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ
เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาได้ หรือเพื่อให้การรักษา โรคมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป

พรีม่ายังมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วม

ในการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยาระดับสากล ซึ่งเป็นแรงผลักดันสู่การคิดค้นยา
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยโดยทั่วไป ให้มีสุขภาพดีและมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจต่างๆ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย

ปรัชญาและพันธกิจของพรีม่า

“นวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า”

(Innovative Medicines. Healthier Life.) คือปรัชญาที่ พรีม่า และบริษัทสมาชิกยึดถือมาตลอด
นั่นคือการมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะคิดค้นนวัตกรรมยาใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ส่งเสริมให้คนไทย มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ด้วยการเข้าถึงยานวัตกรรมที่ผ่านขบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข
สมาคมสนับสนุนสิทธิของประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการแพทย์ เภสัชกรรม และพยาบาล ในการเลือกใช้ยาคุณภาพที่สามารถ ให้ผลการรักษาโรคได้สูงสุด

ยืนหยัดบนหลักการอย่างมีเป้าหมาย

หลักการที่ยึดหมั่นอาจจะไม่ได้หมายถึงข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ ทว่าคือการตระหนักถึงผลกระทบในเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและประชาชนด้วยการสร้าง ‘ความเชื่อมั่น’ ซึ่งจะนําไปสู่การแสวงหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเพราะผู้ป่วยคือ ‘หมุดหมาย’ สําคัญของเรา ฉะนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นหนทางที่จะสร้างโอกาสให้เกิดทางเลือกและกลไกในการรักษามากยิ่งขึ้น

ฉะนั้นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการวิจัยในคลินิกซึ่งเป็นสิ่งสําคัญใน ยุคนี้ด้วยการคํานึงถึงจริยธรรมสูงสุดตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจสูงสุด เพื่อให้เกิดความไว้ใจและเชื่อมั่นในเภสัชภัณฑ์ว่าจะเป็นความหวังในการดูแลสุขภาวะของผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยเพราะการรักษาสุขภาพของประชาชนได้ดีที่สุดคือ การไม่เป็นโรค หรือเจ็บป่วยแต่แรกที่สําคัญถ้าป่วยแล้วผู้ป่วยควรเข้าใจในสิทธิการเข้าถึงการบริการที่ควรได้อย่างเท่าเทียม