พนักงานของพรีม่า

ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร. กิติมา ศรีวัฒนกุล
ที่ปรึกษาฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
ดร. กรวิกา พิมุขมนัสกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

กฤษณา เสี่ยงโชคอยู่
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
นิชานันท์ เสี่ยงโชคอยู่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

พิริยา สุขจิตสำราญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

พรรณนิพร นามกร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สุภัทธา เนียมวณิชกุล
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์
และผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

ดร. กิติมา ศรีวัฒนกุล

ที่ปรึกษาฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

ดร. กรวิกา พิมุขมนัสกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

กฤษณา เสี่ยงโชคอยู่

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

นิชานันท์ เสี่ยงโชคอยู่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

พิริยา สุขจิตสำราญ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

พรรณนิพร นามกร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

สุภัทธา เนียมวณิชกุล

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไทกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย