ดร. กิตติมา ศรีวัฒนกุล
Advisor to the CEO

อุษณีย์ หาญประมุขกุล
Regulatory Affairs Advisor

ดร. กิตติมา ศรีวัฒนกุล
Advisor to the CEO

อุษณีย์ หาญประมุขกุล
Regulatory Affairs Advisor

กฤษณา เสี่ยงโชคอยู่
Finance & Administration Manager

พิริยา สุขจิตสำราญ
Access & Partnership Manager

พรรณนิพร นามกร
Industry Services Manager

กฤษณา เสี่ยงโชคอยู่
Finance & Administration Manager

พรรณนิพร นามกร
Access & Partnership Manager

พิริยา สุขจิตสำราญ
Industry Services Manager