KOA (Key Opinion Advocators)

ด้วยพันธกิจ (mission) ของพรีม่า มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ให้ทัดเทียมในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการสนับสนุนและคุ้มครองให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ประเทศไทย จึงได้ริเริ่มแนวคิดที่จะเฟ้นหาบุคคลที่จะมาเป็นกระบอกเสียงและสร้างการรับรู้ด้านคุณค่าของนวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

เพื่อให้นวัตกรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น พรีม่าจึงพร้อมที่จะนำเสนอบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด (Key Opinion Advocators) หรือเรียกย่อๆ ว่า KOA ที่จะมาให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของนวัตกรรม

KOA ที่พรีม่าคัดสรรมามานำเสนอนั้นมาจากหลายกลุ่ม ทั้งนวัตกร นักวิจัย นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง หรือผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุดประกายทางความคิดเล็กๆนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

#CrackTheMindset #ChangeYourMindsetChangeYourLife #KOA #PReMA

ดร.ริต้า ยูเนยา: ผู้อำนวยการด้านสาธารณกิจ และสื่อสารองค์กร

แคมเปญ Crack the mindset เริ่มต้นขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่พรีม่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้คนเข้าใจถึงความสำคัญของนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อที่จะให้ประเทศของเราได้ก้าวเดินไปยังอนาคตที่เรานั้นได้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่น่าภาคภูมิใจ

ในปี 2020 ที่ผ่านมาเราได้เผยแพร่หลากหลายบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ แนวความคิด ที่เกี่ยวกับนวัตกรรม รวมไปถึงการจัดงาน Webinar ซึ่งได้มี Key Opinion Advocators (KOA) หลายท่านได้ให้การแบ่งปันแนวความคิดของนวัตกรรมในด้านยา และสุขภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม และในปี 2021 นี้ พรีม่าก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มแรงกระเพื่อมในการผลักดันแนวความคิดที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตนวัตกรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญ Crack the Mindset จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างและจุดประกายแรงบันดาลใจที่จะส่งไปถึงนักวิจัย บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงความร่วมมือจากภาคสังคม ในการพัฒนาระบบสุขภาพ เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งกว่าโลกจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้เพราะความร่วมมือกันที่จะสร้างนวัตกรรม

Crack The Mindset Season 1

Crack The Mindset Season 2